apicv4.png

Situació en la LOMQE i propostes d'actuació a la Comunitat Valenciana

 

(Informe complet en https://www.apicv.es/sites/default/files/informeapicvfeb2015val.pdf)

 

ÍNDEX
Pensament computacional i programació
Competència digital. Hi ha els natius digitals? 
Necessitat mundial de professionals TIC 
La docència d'Informàtica arreu del món 
Situació actual de la Informàtica a la Comunitat Valenciana
La Informàtica en la LOMQE 
Propostes per al desenvolupament del currículum de secundària a la Comunitat Valenciana

 

Situación en la LOMCE y propuestas de actuación en la Comunidad Valenciana

 

(Informe completo en https://www.apicv.es/sites/default/files/informeapicvfeb2015.pdf)

 

ÍNDICE
Pensamiento computacional y programación
Competencia digital. ¿Existen los nativos digitales?
Necesidad mundial de profesionales TIC 
La docencia de Informática alrededor del mundo
Situación actual de la Informática en la Comunidad Valenciana
La Informática en la LOMCE 
Propuestas para el desarrollo del currículo de secundaria en la Comunidad Valenciana 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 

 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

 

Documento: 

Título CFGS ASIR

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Título CFGS DAM

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Título CFGS DAW

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Título CFGM SMR

REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.