apicv4.png

Documentación relacionada con la asociación APICV:
- Tesorería
- Sitio web (funcionalidades para la junta)

Situació en la LOMQE i propostes d'actuació a la Comunitat Valenciana

 

(Informe complet en https://www.apicv.es/sites/default/files/informeapicvfeb2015val.pdf)

 

ÍNDEX
Pensament computacional i programació
Competència digital. Hi ha els natius digitals? 
Necessitat mundial de professionals TIC 
La docència d'Informàtica arreu del món 
Situació actual de la Informàtica a la Comunitat Valenciana
La Informàtica en la LOMQE 
Propostes per al desenvolupament del currículum de secundària a la Comunitat Valenciana

 

Situación en la LOMCE y propuestas de actuación en la Comunidad Valenciana

 

(Informe completo en https://www.apicv.es/sites/default/files/informeapicvfeb2015.pdf)

 

ÍNDICE
Pensamiento computacional y programación
Competencia digital. ¿Existen los nativos digitales?
Necesidad mundial de profesionales TIC 
La docencia de Informática alrededor del mundo
Situación actual de la Informática en la Comunidad Valenciana
La Informática en la LOMCE 
Propuestas para el desarrollo del currículo de secundaria en la Comunidad Valenciana