apicv4.png

(Informe complet en https://www.apicv.es/sites/default/files/informeapicvfeb2015val.pdf)

 

ÍNDEX
Pensament computacional i programació
Competència digital. Hi ha els natius digitals? 
Necessitat mundial de professionals TIC 
La docència d'Informàtica arreu del món 
Situació actual de la Informàtica a la Comunitat Valenciana 
La Informàtica en la LOMQE 
Propostes per al desenvolupament del currículum de secundària a la Comunitat Valenciana

 

 

Propostes per al desenvolupament del currículum de secundària a la Comunitat Valenciana
En primer lloc, seria determinant que les assignatures de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat foren d'oferta obligada per a tots els instituts d'Educació Secundària de titularitat de la Generalitat Valenciana. 

Addicionalment, es proposa definir l'assignatura “Programació”, específica de lliure configuració autonòmica, i d'oferta obligada; amb estructura i continguts concrets, orientada al pensament computacional i que dote l'alumnat dels fonaments necessaris per a comprendre què són i com funcionen els ordinadors i el programari que fan que el món de hui en dia funcione. L'assignatura hauria d'ajudar en la formació de les competències de creativitat i resolució de problemes. Açò permetria a l'alumnat, i per tant a la Comunitat mateix, afrontar els desafiaments futurs d'un món globalitzat que es basarà en la informàtica. Més concretament, es proposa l'ús de ferramentes com ara l'Scratch i AppInventor, creades pel MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts). 

Addicionalment, es proposa una altra assignatura específica de lliure configuració autonòmica, “Cultura digital”, amb continguts que preparen l'alumnat d'edats més primerenques a interactuar de forma segura amb els sistemes d'informació, a cuidar l'empremta digital, a comprendre i prevenir els perills potencials d'Internet, a analitzar de forma crítica la informació rebuda i a ser productors de la seua pròpia informació.

Impacte econòmic
Com s'ha comentat en l'apartat anterior, l'assignatura d'Informàtica ja és d'oferta obligada en tots els instituts d'Educació Secundària de titularitat de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa no seria necessària l'oferta de noves vacants de l'especialitat d'Informàtica. Ben al contrari, el fet de no oferir estes assignatures implicaria que un elevat percentatge dels docents funcionaris de carrera d'esta especialitat no disposaren d'horari.

D'altra banda, les aplicacions necessàries per a la docència de l'assignatura de Programació pertanyen a la categoria de programari lliure (i algunes d'estes ja estan incloses en la distribució valenciana de programari lliure, LliureX), per la qual cosa no seria necessària la contractació addicional de paquets informàtics.

Finalment, la dotació d'aules d'Informàtica en els centres no variaria substancialment, atés que la seua necessitat ja ve determinada per altres especialitats.

Impacte enfront d'altres assignatures i especialitats 
La implantació de les assignatures proposades, així com el fet que les assignatures de Tecnologies de la Informació i la Comunicació siguen d'oferta obligada, no tindrien impacte en altres assignatures, ja que al cap i a la fi són assignatures que l'alumnat pot triar lliurement.